Oppstart av framtidens observasjonssystem for Arktis

Økt interesse for - og aktiviteter i - Arktis krever ny forskning for å dekke kunnskapsbehovet om et Arktis i stadig endring.

Nå samles 110 polarforskere fra 20 nasjoner i Bergen for å starte opp samarbeidet om framtidens miljøobservasjonssystem for Arktis.

Arktis er viktig for klima og har økende betydning i mange sammenhenger som næringsutvikling, transport og fiskerier. Observasjoner og målinger er vesentlig for å utvikle ny kunnskap. Store avstander og liten datadekning krever økt internasjonalt samarbeide og deling av data og informasjon

Blå vekst

Horizon 2020 prosjektet INTAROS: Integrated Arctic Observation System sorterer under EU-kommisjonens ”Blue Growth” program. INTAROS er det største av fire prosjekter under EUs satsning på Arktis og vil være et vesentlig forskningsbidrag til implementering av deres arktiske strategi i de neste fem år. EU framhevet prosjektet under den første Arktiske vitenskapelige ministerkonferansen i 2016, der en avtale om deling av data og observasjoner fra Arktis ble signert.

INTAROS har som mål å utvikle et effektivt, integrert observasjonssystem, som dekker hav, sjø-­ og landis, atmosfære og landområder for hele Arktis. Prosjektet fokuserer på feltmålinger og vil utvide, forbedre, supplere og harmonisere eksiterende og nye måleprogrammer for klima-­ og miljøovervåkning i forskjellige deler av Arktis. Observasjonssystem og programmer finansiert av enkelt land i og utenfor Europa vil være viktige og integrerte deler av INTAROS. Prosjektet vil bli et viktig bidrag til internasjonale initiativ og samarbeid i og om Arktis.

Havforsuring og mikroplast

NIVA har de siste årene vært sterkt involvert i arktisk forskning, spesielt med hensyn til hvordan økningen i atmosfærisk karbondioksid påvirker surhetsgraden i sjøvann - kjent som havforsuring, sier Andrew King, forsker og leder av Norsk institutt for vannforsknings (NIVAs) bidrag i INTAROS.

- I INTAROS, som er et tverrfaglig prosjekt fra atmosfære via hav til is, vil NIVA fortsette å studere virkninger på det marine økosystemet i viktige miljøspørsmål, som havforsuring og kjemiske og forurensende stoffer som mikroplast - som alle stammer fra menneskelige aktiviteter.

NIVAs forskningsobservasjoner vil i hovedsak skje i Barentshavet i samarbeid med et containerskip som opererer mellom Tromsø-Svalbard. I tillegg vil en fast observasjonsplattform nord for Svalbard benyttes i arbeidet.

Oppstart 11.1

EU-kommisjonens Horizon 2020 finansierer INTAROS med 15,5 millioner Euro over fem år og ved oppstart har prosjektet 49 partnere fra 20 land, hvorav 6 land utenfor Europa. I tillegg til Nansensenteret, som har koordineringsansvaret, deltar NIVA, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, UNIS, DNV GL AS og NORUT AS fra Norge.

INTAROS har sitt offisielle oppstartsmøte 11. og 12. januar 2017 i Bergen. EU kommisjonen vil delta med direktør Andrea Tilche som leder EUs seksjon for Klimaaksjon og jordobservasjon i Direktoratet for Forskning og innovasjon. Representanter fra Norges forskningsråd og Klima- og miljødepartementet samt den Europeiske Romfartsorganisasjonen (ESA) deltar på oppstartsmøtet.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. NIVAs hovedkontor ligger i Forskningsparken i Oslo. Vi har også fire regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar og København, samt en fullskala forskningsstasjon i Oslofjorden.

Rate this item
(0 votes)

Politikk Innenriks

Go to top