Økende gjeldsgrad gjør at Finansdepartementet opprettholder krav til motsyklisk kapitalbuffer

Go to top